Algemene Voorwaarden en Condities

1 BEVESTIGING EN ACCEPTATIE

1.1
Het EuroClix en PanelClix spaarprogramma is eigendom van en wordt uitgevoerd door iFlavours B.V. EuroClix en PanelClix zijn handelsnamen en onderdelen van iFlavours B.V (hierna: iFlavours) .

1.2
Het lidmaatschap van het EuroClix en PanelClix spaarprogramma komt tot stand door het online opgeven van voornaam, email-adres, geslacht, geboortedatum en interessegebieden. Op het lidmaatschap van het spaarprogramma zijn deze algemene voorwaarden en condities van toepassing.

1.3
EuroClix/PanelClix leden kunnen punten (Clix) verdienen voor het registreren als lid, alsmede voor het ontvangen, lezen en reageren op emails die door EuroClix/PanelClix worden verstuurd. Tevens kunnen leden op de EuroClix website door het klikken op buttons en banners, het invullen van vragenlijsten en het reageren op verschillende soorten aanbiedingen punten (Clix) verdienen.

1.4
EuroClix/PanelClix behoudt zich het recht voor om aan haar leden emails te sturen waarvoor leden geen Clix (punten) kunnen verdienen. Zulke emails kunnen gaan over het informeren van het verdiende Clix saldo, bevestigingen van orders of transacties en informatie of mededelingen over administratieve zaken.

1.5
EuroClix/PanelClix is niet verplicht aan haar leden een specifiek aantal emails te sturen of anderzijds aan haar leden een specifiek aantal mogelijkheden te bieden voor het verdienen van Clix (punten).

1.6
iFlavours behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en condities te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 2 dagen na bekendmaking op de EuroClix/PanelClix internetsite, of op een ander tijdstip, als in de bekendmaking vermeld.

2 PRIVACY STATEMENT
iFlavours garandeert de privacy van haar leden en zal het emailadres in combinatie met eventueel andere informatie die haar leden bij registratie hebben verstrekt niet aan derden ter beschikking stellen. Een uitgebreide uitleg over het privacy beleid van EuroClix/PanelClix is opgenomen op de Privacybeleidpagina op de EuroClix website.

3 VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

3.1
Leden garanderen de juistheid en volledigheid van de door hen bij registratie en gedurende hun lidmaatschap verschafte informatie en gegevens.

3.2
Het is een individuele deelnemer niet toegestaan meer dan één lidmaatschap af te sluiten. EuroClix/PanelClix accepteert maximaal één actief email-adres per individu per lidmaatschap. Het is mogelijk dat leden een tweede emailadres aan iFlavours verstrekken. In dat geval gebruikt iFlavours het tweede email-adres alleen om haar leden te bereiken in geval het eerste emailadres niet meer werkt.

3.3
Alleen personen van 12 jaar of ouder en woonachtig in Nederland en in het bezit van een Nederlandse bankrekening mogen deelnemen aan het EuroClix programma. Ondernemingen en/of rechtspersonen (BV’s, NV’s, Stichtingen, Verenigingen etc.) zijn uitgesloten van deelname.

3.4
Elke poging van een lid om het EuroClix/PanelClix systeem of programma te manipuleren, door het verschaffen van onjuiste informatie of anderszins, kan resulteren in het volledige verlies van zijn of haar Clix (punten) en onmiddellijke beëindiging van zijn of haar lidmaatschap.

3.5
Clix (punten) kunnen alleen worden ingewisseld op de EuroClix internetsite en volgens de daar vermelde voorwaarden.

3.6
De Clix (punten) zijn niet overdraagbaar en komen te vervallen bij overlijden van het lid.

3.7
Leden moeten tenminste 1.000 Clix hebben verdiend voordat tot inwisseling van de Clix (punten) voor euro’s kan worden overgegaan. iFlavours behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder nadere vooraankondiging de voorwaarden en procedures voor het inwisselen van Clix (punten) voor euro’s te wijzigen.

3.8
Leden zullen ervoor zorgdragen dat de door hen opgegeven persoonlijke informatie altijd juist, volledig en actueel is en zijn verplicht wijzigingen daarop door te geven op de EuroClix internetsite. Indien een lid in gebreke blijft zijn persoonlijke gegevens juist, volledig en actueel te houden, is iFlavours gerechtigd het lidmaatschap van het spaarprogramma te beëindigen. iFlavours behoudt zich het recht voor in dat geval gespaarde Clix (punten) te laten vervallen.

3.9
Na het einde van het jaar waarin de Clix (punten) zijn verdiend, zijn deze nog twee jaar geldig. Bijvoorbeeld: Clix (punten) die in september 2009 zijn verdiend, vervallen op 31 december 2011.

3.10
Clix (punten) die voor euro’s ingewisseld worden, zullen van het totaal aantal gespaarde Clix (punten) worden afgetrokken op het moment dat de euro’s op de bankrekening van het lid worden overgemaakt.

3.11
Eenmaal ingewisselde Clix (punten) kunnen niet worden teruggewisseld.

3.12
iFlavours heeft het recht het lidmaatschap van het spaarprogramma te beëindigen of inwisselmogelijkheden te beperken wanneer een lid gedurende 12 aaneengesloten maanden geen gebruik heeft gemaakt van het spaarprogramma (inactieve leden). Hieronder wordt onder andere verstaan: het niet bezoeken van de EuroClix website, verstuurde emails niet lezen, het persoonlijk profiel niet volledig en actueel houden, het niet reageren op aanbiedingen, het niet klikken op buttons/banners, etc. iFlavours zal, voordat tot beëindiging van het lidmaatschap wordt overgegaan, het lid hierover informeren en het lid alsnog in de gelegenheid stellen en zelfs stimuleren om weer actief te worden.

4 AANSPRAKELIJKHEID

4.1
Deelname aan het spaarprogramma is voor eigen risico van het EuroClix/PanelClix-lid.

4.2
iFlavours garandeert niet dat het spaarprogramma ononderbroken en van onbeperkte duur is en vrij is van gebreken of fouten. Tevens geeft iFlavours geen garantie over de resultaten die leden kunnen bereiken door aan het EuroClix/PanelClix spaarprogramma deel te nemen.

4.3
De aansprakelijkheid van iFlavours voor schade die een lid lijdt doordat EuroClix/PanelClix of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen in het kader van het spaarprogramma of in verband met de uitvoering daarvan een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van iFlavours of haar leidinggevend personeel.

4.4
iFlavours is niet gehouden haar verplichtingen uit het spaarprogramma na te komen in het geval van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadig of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van iFlavours of enige derden die diensten aan iFlavours leveren, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie iFlavours op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappijen, volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de electriciteit en andere storingen die buiten de macht van iFlavours liggen, communicatieverbindingen of apparatuur van iFlavours of van derden die diensten aan iFlavours leveren.

4.5
iFlavours is bevoegd het EuroClix/PanelClix spaarprogramma in geval van overmacht te beëindigen. Deze beslissingsbevoegdheid komt iFlavours ook toe in geval van tijdelijke overmacht.

4.6
iFlavours is niet aansprakelijk voor schade van het lid als gevolg van aanspraken en heffingen van derden, met inbegrip van overheden en autoriteiten, in verband met de door iFlavours verrichte diensten en gedane uitkeringen.

5 DEELNAME IN PROMOTIES VAN ADVERTEERDERS EN SPONSORS
De correspondentie met en/of participatie in de promoties van EuroClix adverteerders en sponsors wordt geacht tussen het EuroClix lid en de desbetreffende adverteerder en sponsor plaats te vinden.

6 DIENSTEN VAN DERDEN

6.1
Om de toegevoegde waarde van het spaarprogramma voor haar leden te vergroten behoudt iFlavours BV zich het recht voor om afgegeven persoonlijke data van leden te vergelijken met gegevensbestanden van derden puur en alleen voor gegevensverificatie en aanvulling van gegevens.

6.2
Deze derde partijen zullen volledig gebonden zijn aan hetgeen in het EuroClix Privacybeleid staat vermeld.

6.3
iFlavours garandeert dat zij derden aan wie gegevens van leden worden verstrekt, volledig zal binden aan de privacy voorwaarden als aangegeven onder privacy beleid.

7 BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

7.1
Zowel iFlavours BV als het lid mogen te allen tijde met of zonder opgaaf van redenen het individuele lidmaatschap in het spaarprogramma beëindigen. De rechten van leden vervallen op het moment dat het lidmaatschap wordt beëindigd.

7.2
Beëindiging van het lidmaatschap door iFlavours geschiedt door mededelingen daartoe aan het lid per email, of reguliere post. De beëindiging van het lidmaatschap door een lid geschiedt door een verzoek tot beëindiging via de EuroClix-internetsite in te dienen en te versturen. De beëindiging door een EuroClix/PanelClix-lid treedt pas in werking vanaf het moment dat het lid hiervan een bevestiging van iFlavours heeft ontvangen.

8 NIET OVERDRAAGBAARHEID LIDMAATSCHAP

8.1
Het lidmaatschap in het EuroClix/PanelClix spaarprogramma is niet overdraagbaar.

8.2
Het lidmaatschap eindigt bij overlijden van het lid.

9 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten, met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van de EuroClix/PanelClix-website (waaronder foto’s, afbeeldingen, tekst, geluid en ander materiaal of afbeeldingen, berichten van sponsors, advertenties en boodschappen, van EuroClix/PanelClix of EuroClix sponsors of adverteerders), alsmede met betrekking tot daarbij gebruikte software berusten bij iFlavours de sponsors of adverteerders.

9.2
Leden zullen krachtens het spaarprogramma verstuurde emails niet aan derden doorsturen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iFlavours. EuroClix aanbiedingen zijn specifiek voor en behoren bij het lidmaatschap van EuroClix.

10 BERICHTGEVING
Alle mededelingen betreffende EuroClix/PanelClix geschieden per email, reguliere post of op de EuroClix-website.

11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op de betrekkingen tussen het EuroClix/PanelClix-lid en iFlavours is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen het EuroClix/PanelClix-lid en iFlavours worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel ter keuze van iFlavours, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van het EuroClix/PanelClix-lid.

12 SLOTBEPALINGEN
Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst tussen iFlavours en het EuroClix/PanelClix-lid ongeldig en/of onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige/onafdwingbare bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen gestalte wordt gegeven.

De drie meestgestelde vragen over deelname aan programma:
Hoe word ik lid van EuroClix?
Wat zijn de voorwaarden?
Wat gebeurt er na registratie?